ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ!
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μ. Τετάρτη

« Η πρώην άσωτος γυνή εξαίφνης σώφρων ώφθη, μισήσασα τα έργα της αισχράς αμαρτίας και ηδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την αισχύνην την πολλήν και κρίσιν της κολάσεως, ην υποστώσι πόρνοι και άσωτοι... ».© Copyright 2011 Prosys.gr